Informacje o Fundacji

Działalność:
Fundacja „Uwolnienie” została zarejestrowana w 1992r. w Sądzie pod nr 2653. Misją Fundacji jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym, bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym bądź społecznym. Głównym nurtem naszych działań jest prowadzenie terapii i szkoleń. Z jednej, jak i z drugiej opcji skorzystało już kilka tysięcy osób. Szkolenia, które prowadzimy mają zasięg ogólnopolski i adresowane są głównie do terapeutów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych. Programy terapeutyczne obejmują walkę z uzależnieniami, umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Ważnym obszarem naszych działań są również programy i szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej. Adresowane są one do osób młodych, chcących założyć własną działalność gospodarczą, osób niepełnosprawnych oraz grup wykluczonych z rynku pracy, długotrwale bezrobotnych. Ponadto opracowaliśmy przewodnik dla osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Powołaliśmy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o. o. – firmę zajmującą się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, prowadzeniem warsztatów i kursów zawodowych, poradnictwem zawodowym i psychologicznym. Fundacja bierze również udział w konferencjach dotyczących problematyki społecznej, na których prezentujemy swoje osiągnięcia, realizowane programy oraz nowatorskie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i pomocy osobom będącym na marginesie społeczeństwa.

 

Ważne daty:

1992 – rejestracja Fundacji „Uwolnienie” w Sądzie pod nr 2653;

1994 – powołanie Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Gminę Łódź na bazie Ośrodka założonego przez Fundację;

1995 – zainicjowanie wraz z Fundacją Batorego i Uniwersytetem Łódzkim Rocznego Studium Podyplomowego Profilaktyki Uzależnień;

1996 – utworzenie autorskiego programu aktywizacji zawodowej osób uzależnionych i długotrwale bezrobotnych wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

 – powołanie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. (100% udziału Fundacji);

 – otwarcie Centrum Leczenia Uzależnień i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych przy Fundacji „Uwolnienie”;

1998 – rejestracja Centrum Dydaktyczno-Psychologicznego – placówki kształcenia ustawicznego w ewidencji Kuratora Oświaty pod nr 559;

2005 – uzyskanie wpisu Fundacji „Uwolnienie” do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

2007 – uzyskanie statusu i uruchomienie pierwszego w województwie Centrum Integracji Społecznej;

2011 – Fundacja UWOLNIENIE otwiera Spółdzielnię Socjalną NOVENTA;

2013 – Fundacja UWOLNIENIE otwiera Spółdzielnie Socjalne VIERO i VERONA;

2013 – Centrum Integracji Społecznej zostaje przekształcone w oddział.

Kadra:
W skład naszej kadry wchodzą: psychologowie, pedagodzy, socjolodzy, doradcy zawodowi, lekarze, terapeuci uzależnień oraz specjaliści ds. opracowywania i realizacji projektów ze środków krajowych i unijnych.